X

 

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI

PROTECŢIA COPILULUI A JUDEŢULUI SUCEAVA

B-dul. George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava, ROMÂNIA

Tel.: 0230-520.172,  Fax: 0230-523.337

e-mail: office@dpcsv.ro

DIRECŢIA  GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI A JUDEŢULUI SUCEAVA

 

anunţă:

 

Organizarea unui examen în vederea promovării în grad profesional imediat  superior celui deţinut, a unui număr de 4 funcţionari publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 65 din  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările  şi completările ulterioare.

 

 a) Denumirea funcţiilor publice supuse promovării:

- o funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional principal în consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului comisiilor de specialitate;

- o funcţie publică de execuţie de expert, grad profesional principal în expert, grad profesional superior din cadrul Compartimentului management de caz   plasament  şi reintegrare familială:

- o funcţie publică de execuţie de consilier juridic, grad profesional asistent în consilier juridic, grad profesional principal din cadrul Serviciului juridic şi contencios;

- o funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional principal în consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului administrare patrimoniu.

b) Etapele examenului şi probele stabilite pentru  concurs:

     -  selecţia dosarelor de înscriere

     -  proba scrisă

     -  interviul

 c) Condiţiile de desfăşurare a examenului:

 Data, ora şi locul desfăşurării  probei scrise:

 

     Proba scrisă: 27.12.2018, ora 09.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava.

 

Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

Condiţiile de participare la examen:

    a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

    b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

    c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

  Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului de promovare, la sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, et. I la Serviciul  resurse umane şi va conţine în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

 b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

 c) formularul de înscriere prevăzut în anexă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330401068, persoana de contact:  Hermeniuc Cristina, şef serviciu la Serviciul resurse umane

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FORMULAR  ÎNSCRIERE

 

Autoritatea sau instituţia publică:

 

Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:

 

Numele şi prenumele candidatului:________________________________________________

Datele de contact ale candidatului:

Adresă: ____________________________________________________________

 

E-mail:

Telefon:

Fax:

Studii generale şi de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:                                                                 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de lungă durată:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

Alte tipuri de studii:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbi străine 1):

1)  Se vor trece calificativele “cunoştinţe de bază”, „bine” sau „ foarte bine”;  calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat".

 

Limba

Scris

Citit

Vorbit

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoştinţe operare  calculator2):

 

Cariera profesională3):

Perioada

Instituţia/firma

Funcţia

Principalele responsabilităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii despre ultimul loc de muncă4)

  1. _______________________________  ______________________________

 

    2. ______________________________________________________________

    2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.

    3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.

    4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.

Persoane de contact pentru recomandări5):

    5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.

Nume şi prenume

Instituţia

Funcţia

Număr de telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţii pe propria răspundere6)

_____________

    6) Se va bifa cu "X" varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.


Subsemnatul(a) .............................., legitimat(ă) cu CI/BI seria ........ numărul ...................., eliberat(ă) de ............... la data de ......................,

cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:

- am fost                 |¯|                       destituit(ă) dintr-o funcţie publică

- nu am fost            |¯|

şi/sau

- mi-a încetat          |¯|                       contractul individual de muncă

- nu mi-a încetat     |¯|

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

- am desfăşurat           |¯|

- nu am desfăşurat      |¯|

activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


Acord privind datele cu caracter personal7)

_____________

    7) Se va bifa cu "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului.

 

|¯| Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

|¯| Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

|¯| Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

|¯| Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.

|¯| Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.


 

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.


 

    Data ....................

    Semnătura .............................

             

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                              

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

 

BIBLIOGRAFIE

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pe funcţia de consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului comisiilor de specialitate

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 365/29.05.2007);

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici (Monitorul Oficial, Partea I nr. 525/02.08.2007);

3. Constituţia României, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 767 din 31 octombrie 2003);

4. Hotărârea nr. 430/ 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

5. Hotărâre nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;

6. Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pe funcţia de expert, grad profesional superior din cadrul Compartimentului management de caz  plasament  şi reintegrare familială

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 365/29.05.2007);

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici (Monitorul Oficial, Partea I nr. 525/02.08.2007);

3. Constituţia României, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 767 din 31 octombrie 2003);

4. Ordinul nr. 1.733/2015 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament (Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 680 din 8 septembrie 2015);

5. Ordinul nr. 288/2006 al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei/Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 637 din 24 iulie 2006);

6. Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare(Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 159 din 05 martie 2014).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

 

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pe funcţia de consilier juridic, grad profesional asistent în consilier juridic, grad profesional principal din cadrul Serviciului juridic şi contencios

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 365/29.05.2007);

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici (Monitorul Oficial, Partea I nr. 525/02.08.2007);

3. Constituţia României, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 767 din 31 octombrie 2003);

4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat (Monitorul Oficial Partea I nr. 345/18.05.2011);

5. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

6. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr.1/2008).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pe funcţia de consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului administrare patrimoniu

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 365/29.05.2007);

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici (Monitorul Oficial, Partea I nr. 525/02.08.2007);

3. Constituţia României, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 767 din 31 octombrie 2003);

4. Ordinul nr. 2.861/2009 Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (Monitorul Oficial Partea I nr. 704 din 20 octombrie 2009);

5. Ordonanţă nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial Partea I nr. 425 din 1 septembrie 2000);

6. Ordin nr. 3.471/2008 Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice(Monitorul Oficial Partea I nr. 835 din 11 decembrie 2008);

7. Lege nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică(Monitorul Oficial Partea I nr. 448 din 24.11.2008).

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Atribuţiile postului de consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului administrare patrimoniu:

 • întocmeşte şi actualizează evidenţa bunurilor cuprinse în categoria domeniului public sau privat proprietate a județului Suceava aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, precum și a celor rezultate ca urmare a unor donații sau a unor contracte de vânzare – cumpărare încheiate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava ;
 • urmărește starea fizică a imobilelor din domeniul public și privat al Județului aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava și întocmește informări privind necesitatea realizării eventualelor lucrări de investiții, reparații și întreținere a acestora;
 • asigură actualizarea la zi a evidenţei de cadastru pentru imobilele aflate în administrare, coordonează  şi răspunde de modul de întocmire a documentelor juridice, economice şi tehnice care atestă inventarul domeniului public și privat al județului, cu privire la bunurile aflate în administrare;
 • efectuează controale privind derularea contractelor de asociere, concesionare, închiriere şi respectării clauzelor contractuale de către beneficiarii spaţiilor;
 • colaborează cu structurile de specialitate ale Consiliului Județean Suceava la întocmirea proiectelor de hotărâri privind gestionarea patrimoniului;
 • pune în aplicare hotărârile Consiliului Județean Suceava comunicate în acest sens Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava , având ca obiect gestionarea patrimoniului (întocmirea protocoalelor de darea în administrare/folosință gratuită a bunurilor) ;
 • urmărește derularea protocoalelor de dare în administrare / folosință gratuită , precum și a contractelor de închiriere, concesiune, dare în folosință gratuită, având ca obiect bunuri aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava;
 • colaborează cu structura juridică din cadrul instituției în vederea reglementării situațiilor juridice ale imobilelor aparținând domeniului public și privat al județului Suceava aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului   Suceava;
 • se ocupă de evidența și inventarierea sistematică sub aspect tehnic, economic și juridic a terenurilor și clădirilor din patrimoniul Județului Suceava, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului   Suceava;
 • asigură și verifică organizarea lucrărilor de inventariere la termenele stabilite potrivit prevederilor O.M.F.P nr. 2861/2009;
 •  răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere;
 • coordonează și organizează comisiile de inventariere;
 • anunţă în scris comisiile de inventariere şi gestionarii ;
 • propune spre aprobare  componenţa comisiilor de inventariere şi perioada de desfăşurare a inventarierii; 
 • instruiește persoanele care fac parte din Comisiile de inventariere;
 • supraveghează și controlează modul de efectuare  a operațiunilor de inventariere;
 • centralizează listele de inventariere și confirmările privind existența la terți a bunurilor ;
 • întocmeşte la sfârșitul inventarierii procesul-verbal privind rezultatele inventarierii  ;
 • face propuneri în urma celor constatate la procesul de inventariere.
 • asigură și verifică organizarea și desfășurarea lucrărilor de scoatere din funcțiune , casare, declasare și valorificare a bunurilor materiale rezultate;
 • asigură centralizarea listelor cu propunerile privind scoaterea din funcțiune a mijloacele fixe și scoaterea din uz a obiectelor de inventar disponibile din cadrul instituției pe care o înaintează spre viză pentru control financiar preventiv propriu, compartiment financiar contabil, serviciul juridic, spre avizare conducătorului instituției și spre aprobare administratorului public al județului ;
 • verifică lista mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar  propuse a fi valorificate cu precizarea modalității de valorificare , o înaintează spre viză pentru control financiar preventiv propriu, compartiment financiar contabil, serviciul juridic, spre avizare conducătorului instituției și spre aprobare administratorului public al județului;
 • cunoaşte şi aplică baza legală în domeniul casării mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în patrimoniului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, a documentelor ce se întocmesc şi a termenului acestora;
 • verifică modul de  valorificarea a deşeurilor rezultate în urma casării;
 • comunică Serviciului contabilitate toate datele necesare ca urmare a modificărilor survenite în structura sau natura patrimoniului pentru a fi consemnate în fişele contabile ale bunurilor;
 • întocmește referatul  de necesitate privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava  ,conform O.M.F.P. nr.3471/2008;
 • întocmește referatul de necesitate privind asigurarea  anuală a clădirilor aflate în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava ;
 • asigură arhivarea documentelor contabile specifice compartimentului cu respectarea confidențialității datelor și documentelor;
 • primeşte şi soluţionează corespondenţa pe linie de specialitate;
 • se preocupa de adoptarea în permanență a unui comportament în masura să promoveze imaginea și interesele instituției, promovează raporturi de întrajutorare cu ceilalţi salariaţi, și combate orice fel de manifestări necorespunzătoare;
 • respectă programul de lucru si folosește integral timpul de muncă pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
 • se  preocupă de  ridicarea nivelului profesional în vederea realizării atribuţiilor de serviciu;
 • se preocupa de  apărarea şi buna gospodărire a bunurilor proprietatea instituţiei;
 • nu consuma  băuturi alcoolice şi  alte substanțe interzise  în timpul programului de lucru în instituție;
 • respectă legislaţia în vigoare pe linie de Prevenire şi Stingere a Incendiilor şi a Protecţiei Civile;
 • va respecta aplicarea standardelor calității;
 • respecta legislaţia în vigoare pe linie de Protecţia Muncii;
 • respectă aplicarea standardelor calităţii;
 • propune si aplică proceduri standardizate, pentru îmbunătațirea activității administrative;
 • cunoaște şi respectă R.O.I şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele competenţelor legale.

 

Atribuţiile postului de expert, grad profesional superior din cadrul Compartimentului management de caz  plasament  şi reintegrare familială

 

 • Managerul de caz (MC) este profesionistul care, îndeplinind condițiile menționate de standarde, asigură coordonarea activităților de asistență socială și protecție specială desfășurate în interesul superior al copilului; MC au fost desemnați de Directorul Executiv al D.G.A.S.P.C. Suceava prin Dispoziția nr. 818/09.05.2018.
 • Conform dispoziției sus menționate zona de lucru specifică postului este: Gura-Humorului, Mănăstirea Humorului, Sadova, Pojorâta, Fundu Moldovei, Iacobeni, Ciocănești, Cârlibaba, Vatra Dornei, Șaru Dornei, Poiana Stampei, Dorna Candrenilor, Panaci și Dorna Arini.
 • Elaborarea planului individualizat de protecție pentru copiii separați de familie, prevăzut de art. 53 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • identifică copiii aflați în dificultate, studiază cauzele apariției  acestei  situații  și  propune măsuri  pentru ieșirea din criză;
 • identifică și selectează familiile substitut în vederea plasării copiilor aflați în dificultate;
 • identifică nevoile copilului aflat în dificultate și propune instituirea unei  măsuri  de protecție  specială- plasament familial;
 • evaluează persoana sau familia care primește un copil în plasament cu  privire la garanțiile  morale și condițiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în plasament;
 • evaluează nevoile copilului și întocmește planul individualizat de protecție după primirea cererii de instituire a unei măsuri de protecție specială sau după ce Directorul DGASPC a dispus plasamentul în regim de urgență;
 • monitorizează și înregistrează evoluțiile intervenite în implementarea planului individualizat de protecție actualizându-l ori de câte ori se impune;
 • asigură suport psiho-emoțional copilului care urmează să fie dat în plasament într-o familie substitut sau instituție;
 • propune Comisiei pentru protecția copilului/conducerii pentru sesizarea instanței judecătorești competente cu privire la instituirea unei măsuri de protecție de tip familial în vederea respectării interesului superior al copilului aflat în dificultate;
 • monitorizează trimestrial aplicarea hotărârilor de instituirea a măsurilor de protecție specială a copilului;
 • întocmește trimestrial rapoarte de monitorizare privind modul în care persoanele sau familiile cărora li s-au dat în plasament copii se ocupă în mod corespunzător de aceștia (Ordin 1733/2015);
 • întocmește și prezintă Serviciului juridic contencios raportul referitor la copil, în toate cauzele care privesc aplicarea legii, care va cuprinde toate datele privind: personalitatea, starea fizică și mentală a copilului, antecedentele socio medicale și educaționale ale copilului; condițiile în care copilul a crescut și în care a trăit; propuneri privind persoana sau familia în care ar putea fi plasat copilul; orice alte date referitoare la creșterea și educarea copilului, care pot servi soluționării cauzei;
 • verifică trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială și sesizează comisia/instanța în vederea modificării sau a încetării măsurii în cazul în care împrejurările s-au modificat;
 • acționează pentru prevenirea instituționalizării copilului aflat în dificultate, prin alternative de tip familial;
 •  pregătește psiho-emoțional copilul în scopul revenirii în familia biologică sau într-o familie substitut, în vederea evitării traumelor socio afective;
 • pregătește copilul care are discernământ, pentru a fi capabil să hotărască alternativa favorabilă realizării intereselor sale majore;
 • sprijină și monitorizează activitatea de creștere și îngrijire a copilului și se asigură că familiile sunt informate, acceptă, înțeleg și acționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 •  asigură consilierea copilului și a familiei substitutiv dacă aceștia se confruntă cu situații pe care nu pot sau nu știu să le gestioneze;
 • propune includerea într-un program de consiliere psihologică sau logopedică în situația în care se impune acest lucru.
 • colaborează cu alte instituţii, ONG-uri sau persoane fizice dispuse să asigure suportul financiar şi/sau material al copiilor în vederea facilitării accesului la educaţie şi asigurarea învăţământului obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii
 • colaborează cu alte instituţii, ONG-uri sau persoane fizice dispuse să asigure suportul financiar şi/sau material al copiilor în vederea prevenirii abandonului şcolar;
 • colaborează cu reprezentanţii locali personal, prin adrese şi/sau  telefonic în vederea depistării cazurilor care trebuie închise;
 • colaborează cu AJPIS  în vederea depistării cazurilor care trebuie închise;
 •  respectă programul de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă  pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 • apărarea şi buna gospodărire a bunurilor proprietatea instituţiei, participarea activă la analiza şi dezbaterea problemelor generale ale activităţii în vederea îmbunătăţirii acesteia;
 • să aibă o comportare corectă, să promoveze raporturi de întrajutorare cu ceilalţi salariaţi, să combată orice fel de manifestări necorespunzătoare;
 • se interzice consumul de băuturi alcoolice şi a altor droguri în timpul programului de lucru şi în unitate, se interzice sustragerea de bunuri aparţinând copiilor sau unităţii precum şi agresarea verbală şi fizică a acestora, manifestări ce se sancţionează cu destituirea din funcţia publică;
 • încălcarea obligaţiilor prevăzute în fişa postului şi în contractul individual de muncă atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară sau penală după caz;
 • păstrarea secretului de stat şi a secretului de serviciu;
 • păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei cu excepţia informaţiilor de interes public;
 • este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici;
 • are dreptul să refuze în scris şi motivat îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale;

 

Atribuţiile postului de consilier, grad profesional superior cadrul Serviciului comisiilor de specialitate

 • respectă întocmai prevederile legislatiei în vigoare, în toate activităţile de serviciu;
 • informează şi îndrumă orice persoană fizică sau juridică interesată cu privire la modalitatea de încadrare într-un grad de handicap (copii sau adulţi), cu privire la internarea în centre de tip rezidenţial pentru persoane adulte, privind drepturile băneşti, contestaţii etc; 
 • redactarea hotărârilor de protecţie (plasamente, menţineri, revocări etc);
 • înregistrază în Programul „Sensitive-DSmart” certificatele de încadrare în grad de handicap copii;
 • redactează Certificatele de încadrare în grad de handicap copii precum şi hotărârile care aprobă eliberarea lor;
 • redactarea adreselor de înaintare a Certificatelor de încadrare în grad de handicap a persoanelor adulte;
 • redactarea adreselor de înaintare pentru: hotărâri de protecţie, ce urmează să fie trimise: copiilor peste 14 ani, părinţilor, primăriilor, asistenţilor maternali profesionişti, Agenţiei judeţene de plăţi şi inspecţie socială Suceava etc;
 • întocmirea corespondenţei (plicuri şi borderouri) care urmează să fie trimise copiilor peste 10 ani, părinţilor, primăriilor, asistenţilor maternali profesionişti, etc;
 • redactează Atestatele de asistenţi maternali profesionişti;
 • îndosarierea în bibliorafturi pe categorii a tuturor actelor: dovezi de primire (de la persoane şi primării); plicuri returnate; copiile adreselor trimise familiilor şi primăriilor;
 • înregistrarea în registrele de evidenţă a copiilor cu handicap, a tuturor cazurilor prezentate în şedinţa Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 • înregistrarea în registrul de evidenţă a atestatelor şi reatestărilor asistenţilor maternali profesionişti;
 • arhivează orice tip de document specific Serviciului Comisiilor de Specialitate.

 

Atribuţiile postului de consilier juridic, grad profesional pricipal cadrul Serviciului juridic şi contencios

 • asigură consiliere juridică de specialitate;
 • asigură asistenţă juridică şi reprezentarea în faţa instanţelor de judecată a instituţiei, a minorilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială,
 • promovează acţiuni în justiţie, întocmeşte cereri sau sesizări adresate altor organe cu activitate jurisdicţională, exercită căi de atac, în baza delegaţiei date în acest scopuri de către instituţie;
 • verifică şi avizează actele de autoritate emise de instituţie;
 • acordă asistenţă de specialitate persoanelor din cadrul instituţiei, centrelor din subordine, reprezentanţilor organismelor private acreditate, precum şi oricăror persoane fizice sau juridice care solicită consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei sociale;
 • concepe şi elaborează contracte, dispoziţii, precum şi alte acte juridice;
 • participă la soluţionarea petiţiilor cu conţinut juridic;
 • participă la lucrările Comisiei pentru Protecţia Copilului Suceava;
 • se preocupă de ridicarea nivelului profesional;
 • colaborează cu organele de justiţie/parchet în vederea respectării şi popularizării dispoziţiilor legale;
 • se deplasează în teren în vederea clarificării situaţiei juridice a minorilor/ administrarea bunurilor;
 • oragnizează informarea şi documentarea juridică;
 • îndeplineşte orice alte sarcini cu caracter profesional trasate de conducere;
 • se preocupă de adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele instituţiei;

            -  respecta programul de lucru şi foloseşte integral timpul de muncă pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

-     se preocupă de  ridicarea nivelului profesional în vederea realizării atribuţiilor de serviciu;

 -  se preocupă de  apărarea şi buna gospodărire a bunurilor proprietatea instituţiei, participarea activă la analiza şi dezbaterea problemelor generale ale activităţii în vederea îmbunătăţirii acesteia;

 -  să aibă o comportare corectă, să promoveze raporturi de întrajutorare cu ceilalţi salariaţi, să combată orice fel de manifestări necorespunzătoare;

 • se interzice consumul de băuturi alcoolice şi a altor droguri în timpul programului de lucru şi în unitate, se interzice sustragerea de bunuri aparţinând copiilor sau unităţii precum şi agresarea verbală şi fizică a copiilor, manifestări ce se sancţionează cu destituirea din funcţia publică

 


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi contractuale vacante:

1.  două posturi de infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

2.  infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna

3. asistent medical debutant (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

 

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

II. Condiţii specifice:

1. infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

- studii generale cu certificat de absolvire;

- vechime în muncă: minimum 6 luni

- curs de calificare pentru funcția de infirmieră

 

2. infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna

- studii generale cu certificat de absolvire;

- vechime în muncă: minimum 6 luni

- curs de calificare pentru funcția de infirmieră

 

3. asistent medical debutant (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

- studii postliceale, finalizate cu diplomă, specializarea asistent medical balneofiziokinetoterapie;

- Certificat de membru eliberat de Ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

-  nu necesită vechime în muncă și nici vechime în asistenţă medicală.

 

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

h)   aviz psihologic.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 06.12.2018,  ora 16.00.

 

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

 

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data de 17.12.2018, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

Interviul

      Interviul se susţine în data de 20.12.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

 

      Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Aioane Geanina Cristina, consilier, grad profesional asistent în cadrul Serviciului resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 115).

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                              Anexa nr. 3

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de  infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 bis/13.02.2015)/ANEXA Nr. 1 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi):

MODULUL III ACTIVITĂŢI/SERVICII (Standardele 1,2,4,6)

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004)

3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008), CAP.I; CAP.II şi CAP. III

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                              Anexa nr. 3

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna

1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 bis/13.02.2015)/ANEXA Nr. 1 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale                                  destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi):

MODULUL III ACTIVITĂŢI/SERVICII (Standardele 1,2,4,6)

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004)

3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008), CAP.I; CAP.II şi CAP. III

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                              Anexa nr. 3

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

 1.  Hotărârea nr.2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România(Monitorul Oficial, Partea I nr.560/2009);

2. Ordonanţa de urgenţă nr.144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial Partea I nr.785 din 24.11.2008).

3. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);

4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008);

5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare- Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii  publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior la Compartiment buget şi ordonanţări.

Condiţii generale:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu  modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

-  vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

 

 Concursul se organizează la sediul instituţiei, în data de 10. 12.2018, ora 11.00, proba scrisă.

Data susţinerii interviului se va anunţa odată cu rezultatele probei scrise, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 Dosarele de înscriere la concurs vor conţine documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi se pot depune în termen de 20 zile de la data  publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv în perioada 09 noiembrie 2018-28 noiembrie 2018, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul  resurse umane, telefon/fax: 0330401068(interior 167)/0230523337, e-mail: office@dpcsv.ro, persoana de contact: Taşcă Rodica, consilier, grad profesional superior.

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                              Anexa nr. 3

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior la Compartiment buget şi ordonanţări

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 365/29.05.2007);

 

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici (Monitorul Oficial, Partea I nr. 525/02.08.2007);

 

3. Constituţia României, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 767 din 31 octombrie 2003);

4. Legea privind finanţele publice nr. 500/2002(Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 597/2002);

5. Ordin al ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale(Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 37/2003);

6. Legea contabilităţii nr.82/1991 (r4) (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 454/2008).

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

 

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 

 a) formularul de înscriere;

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

   e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

    f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

    g) cazierul judiciar;

    h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

    (11) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la  lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D.

    (12) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (11) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

    (3) Copiile de pe actele prevăzute mai sus  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la  lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: office@dpcsv.ro.

    (4) Documentul prevăzut la  lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

    (5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FORMULAR  ÎNSCRIERE

 

Autoritatea sau instituţia publică:

 

Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:

 

Numele şi prenumele candidatului:________________________________________________

Datele de contact ale candidatului:

Adresă: ____________________________________________________________

 

E-mail:

Telefon:

Fax:

Studii generale şi de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:                                                                 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de lungă durată:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

Alte tipuri de studii:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbi străine 1):

1)  Se vor trece calificativele “cunoştinţe de bază”, „bine” sau „ foarte bine”;  calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat".

 

Limba

Scris

Citit

Vorbit

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoştinţe operare  calculator2):

 

Cariera profesională3):

Perioada

Instituţia/firma

Funcţia

Principalele responsabilităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii despre ultimul loc de muncă4)

  1. _______________________________  ______________________________

 

    2. ______________________________________________________________

    2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.

    3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.

    4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.

Persoane de contact pentru recomandări5):

    5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.

Nume şi prenume

Instituţia

Funcţia

Număr de telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţii pe propria răspundere6)

_____________

    6) Se va bifa cu "X" varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.


Subsemnatul(a) .............................., legitimat(ă) cu CI/BI seria ........ numărul ...................., eliberat(ă) de ............... la data de ......................,

cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:

- am fost                 |¯|                       destituit(ă) dintr-o funcţie publică

- nu am fost            |¯|

şi/sau

- mi-a încetat          |¯|                       contractul individual de muncă

- nu mi-a încetat     |¯|

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

- am desfăşurat           |¯|

- nu am desfăşurat      |¯|

activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


Acord privind datele cu caracter personal7)

_____________

    7) Se va bifa cu "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului.

 

|¯| Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

|¯| Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

|¯| Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

|¯| Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.

|¯| Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.


 

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.


 

    Data ....................

    Semnătura .............................

             

 

Anexa Nr. 2D)

    Denumire angajator

    Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)

    Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)

    Nr. de înregistrare

    Data înregistrării

ADEVERINŢĂ

    Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ..............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. ........ seria .......... nr. ................., CNP ................................., a fost/este angajatul ......................, în baza actului administrativ de numire nr. ............/contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de ......... ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ......./......................., în funcţia/meseria/ocupaţia de1) ........................................ .

    Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2) ..................., în specialitatea ....................... .

    Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ............................................. a dobândit:

    - vechime în muncă: ..................... ani ........ luni ....... zile;

    - vechime în specialitatea studiilor: .................... ani ............. luni .......... zile.

    Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

 

Nr. crt.

Mutaţia intervenită

Data

Meseria/Funcţia/Ocupaţia cu indicarea clasei/gradaţiei profesionale

Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea şi temeiul legal


 


 


 


 


 

 

    În perioada lucrată a avut .......................... zile de concediu medical şi ................... concediu fără plată.

    În perioada lucrată, dlui/dnei ................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară ................................. .

    Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.


 

    Data

Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3),

    .......................................

.......................................


 

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului


 

.....................................


 

Ştampila angajatorului

_____________

    1) Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.

    2) Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).

    3) Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.

 

Denumirea postului:   consilier, grad profesional superior

                                 la Compartiment buget și ordonanțări

Atribuţiile postului:

 • urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava asigurând respectarea  limitelor maxime a creditelor bugetare;
 • execută modificările ce intervin în structura bugetului de venituri şi cheltuieli, ca urmare a aprobării unor acte normative;
 • întocmește situația privind contul de execuție a sumelor defalcate din T.V.A.;
 • transmiterea electronica a rapoartelor și accesul la funcționalitatea Sistemului national de raportare – Forexebug prin accesarea site-ului Ministerului Finantelor Publice, prin „Punctul Unic de Acces”- Sistemul National de raportare – Forexebug, conform ordinului 517/13.04.2016;
 • introduce spre validare bugetul de venituri și cheltuieli și efectuează recepțiile aferente către Ministerului Finantelor Publice, prin „Punctul Unic de Acces”- Sistemul National de raportare – Forexebug;
 • întocmește deschiderile de credite în cadrul normelor și creditelor aprobate, pe titluri de cheltuieli, colaborând în acest sens cu serviciile și birourile de specialitate, ținând la zi evidența creditelor dschise și confruntând-o periodic cu Trezoreria;
 • organizează, coordonează și redactează formularele pentru încheierea situațiilor financiare trimestriale, pentru bugetul local de venituri și cheltuieli;
 • întocmește formularul Anexa 7 – “ Contul de execuție ” al instituției publice   pentru bugetul local – în Sistemul Integrat pentru Contabilitate (SICO);
 • urmărește periodic corelația între creditele aprobate prin buget, nivelul dispozițiilor de repartizare și cel al plăților;
 • urmărește ținerea la zi a evidenței creditelor aprobate pe capitole, subcapitole, articole și alineate, în vederea acoperirii la finanțare a cheltuielilor aprobate , potrivit bugetului aprobat;
 • participă la fundamentarea și elaborarea la termenul stabilit, a bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
 • întocmește evidența bugetară centralizată pe subcapitole bugetare;
 • conform OMFP 1792/2002, întocmește evidența:

                   - propunere de angajare a unei cheltuieli ( anexa 1 );

                   - angajament bugetar individual ( anexa 2 );

                   - ordonanțare la plată ( anexa 3 );

 • participă la efectuarea situațiilor lunare;
 • urmărește evidența “Ordonanțărilor de plată” și a  “Angajamentelor bugetare și legale” în baza prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • evidențierea creditelor deschise pe capitole și titluri și confruntarea periodică a evidenței cu Trezoreria;
 • întocmește documentația necesară pentru virările de credite și modificarea creditelor la activitățile finanțate prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava;
 • întocmește documentația privind influențele aprobate prin legea rectificativă și repartizarea acestora pe capitole, titluri, articole și alineate;
 • întocmește situații statistice și rapoarte de analiză, prevăzute de actele normative;
 • întocmirea lunară a contului de execuție a plăților bugetare;
 • ține evidența detaliată a veniturilor și cheltuielilor aprobate prin buget, pe fiecare serviciu specializat de protecție a copilului;
 • asigura evidența creditelor bugetare aprobate în exercițiul bugetar curent, precum și a modificărilor intervenite pe parcursul exercițiului bugetar curent, cu ajutorul contului 8060 ”Credite bugetare aprobate”;
 • asigură evidența angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 8066 ” Angajamente bugetare ”;
 • compară datele din conturile 8060 ”Credite bugetare aprobate” și 8066 ” Angajamente bugetare ” și determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate;
 • asigură evidența angajamentelor legale cu ajutorul contului 8067 “Angajamente legale”
 • elaborează documentațiile privind bugetul de venituri și cheluieli și defalcarea pe capitole, titluri, articole și alineate;
 • ține evidenta contului de sponsorizari pe capitole si alineate întocmind propunerile de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli pe subcapitole si alineate bugetare în baza contractelor încheiate conform destinaţiei;
 • întocmeşte lunar „Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal” Sistemul Integrat pentru   Contabilitate (SICO);

-   întocmeşte  anual „Situaţia privind repartizarea pe luni cheltuielilor de personal aprobate la inceputul  anului”

-  participă activ la analiza şi  dezbaterea problemelor generale ale activitaţii, în vederea îmbunataţirii acesteia;

- asigură confidențialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul compartimentului, care nu sunt destinate publicității mass-media;

-   asigură arhivarea documentelor contabile specifice compartimentului cu respectarea confidențialității datelor și documentelor;           

-  se preocupă de adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să  promoveze imaginea şi interesele instituţiei;

- cunoaște și respectă ROI și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unității, precum și Statutul Funcționarului Public;

- respectă programul de lucru şi foloseşte integral timpul de muncă pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

-   se preocupă de  ridicarea nivelului profesional în vederea realizării atribuţiilor de serviciu;

-   va respecta aplicarea standardelor calităţii;

-  va respecta legislaţia în vigoare pe linie de Prevenire şi Stingere a Incendiilor  şi a Protecţiei Civile;

-  va respecta normele de protecţie a muncii, potrivit legislaţiei; 

- îşi  desfăşoară activitatea potrivit procedurilor standardizate existente  la nivelul instituţiei;

- se preocupă de  apărarea şi buna gospodărire a bunurilor proprietatea instituţiei, participă activ la analiza şi dezbaterea problemelor generale ale activităţii în vederea îmbunătăţirii acesteia;

- va adopta o comportare corectă, va promova raporturi de întrajutorare cu ceilalţi salariaţi, va combate orice fel de manifestări necorespunzătoare;

- se interzice consumul de băuturi alcoolice şi a altor droguri în timpul programului de lucru şi în unitate, se interzice sustragerea de bunuri aparţinând  unităţii precum şi agresarea verbală şi fizică a persoanelor cu handicap, manifestări ce se sancţionează cu destituirea din funcţia publică.

 


CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Nr. 99149  din 13.11.2018

Organizează în  ziua de 28.11.2018, ora 10,00

la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16

EXAMEN

pentru promovarea personalului contractual

 ANEXA nr.1  la Dispozitia nr.2038/13.11.2018

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Funcţia şi gradul

Funcţia şi gradul pe care promovează

Serviciul/Biroul

APARATUL PROPRIU

 

1

AL-FREIJAT INGRITH LAURINE

 

LOGOPED

LOGOPED  PRINCIPAL

SERVICIUL DE ASISTENTA MATERNALA

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ COPII AFLAŢI îN ASISTENŢĂ MATERNALĂ

 

SERVICII  MULTIFUNCŢIONALE  PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE     GURA HUMORULUI

 

1

IORDACHE  LUCIAN

KINETOTERAPEUT DEBUTANT

KINETOTERAPEUT

CENTRUL DE RECUPERARE

 

2

LAZĂR SILVIA ELENA

 

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT(PL)

ASISTENT MEDICAL (PL)

CASA DE TIP FAMILIAL  "ORHIDEEA" PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI

 

COMPLEX DE RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE BLIJDORP - O NOUĂ VIAŢĂ SUCEAVA

SERVICII SOCIALE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI

 

1

IACOB PUŞA

 

PEDAGOG  de RECUPERARE (M)

 

PEDAGOG  de RECUPERARE  PRINCIPAL (M)

 

CASA DE TIP FAMILIAL "O NOUĂ VIAŢĂ"

 

 

SERVICII MULTIFUNCŢIONALE DE TIP REZIDENŢIAL  SUCEAVA

 

1

COJOCARU MARIA

 

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT

 

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

 

CASA DE TIP FAMILIAL   "COLŢ ALB"

 

2

FLOREA TEODOSIA CĂLINA

 

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT

 

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

 

CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT ŞI EXPLOATAT TELEFONUL COPILULUI

 

3

CUCORADA LILIANA-FLORICA

 

REFERENT

 I (M)

REFERENT

 IA (M)

CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT ŞI EXPLOATAT TELEFONUL COPILULUI

 

           

 

1.Data, ora şi locul organizării probei scrise: 28.11.2018, ora 10,00 la sediul instituţiei din Bulevardul George Enescu, nr.16;

2.    Modalitatea de desfăşurare a examenului:

- examenul va consta în susţinerea unei probe scrise, respectiv în redactarea unei lucrări prin care se testează cunoştinţele salariatului;

- în vederea participării la examenul de promovare, salariaţii vor depune  o cerere  de inscriere conform formularului  eliberat de Serviciul resurse umane, copie după actul de identitate și copie după diploma de studii, in perioada  14.11.2018-23.11.2018 la  secretarul comisiei de examen.

 1. Bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare:

LOGOPED  PRINCIPAL–Aparatul propriu  

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3.Psihologia vârstelor- Dezvoltarea psihică a copilului în perioada școlară mică(a treia copilărie), Emil Verza și Florin Emil Verza;

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

 

KINETOTERAPEUT– centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

4. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

 

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST  aparatul propriu si centre copii   

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2. H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 20/12/2011);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

 

ASISTENT MEDICAL(PL) -centre copii 

1. O.U.G. Nr. 144 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. M.O 785/2008

2. HOTĂRÂREA Nr. 2 a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.M.O. 560/2009

3.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

REFERENT IA – Centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2. H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

4. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

  PEDAGOG DE RECUPERARE PRINCIPAL (M)–Centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2. H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

 

  4.Comisia de examinare:

                  Presedinte :  Bologa Daniel Cătălin -Expert superior  – Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale;

Membri:   Membri:   Roșioru Marina-Asistent medical principal –Servicii sociale pentru adulți cu handicap

                                      Troană Adina   – asistent social principal  – Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale;

 

                  Secretar:  Tașcă Rodica – Consilier  superior la Serviciul resurse umane.

 

 5. Comisia de solutionare a contestatiilor:

Presedinte : Ilisei Rodica  - Șef Serviciu la Servicile multifuncționale de tip rezidențial Suceava;

                        Membri:   Moroșanu Daniela Maria-Expert superior- Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale

                    Bîrsete Sorin  – Consilier juridic superior  – Serviciul juridic și contencios;

Secretar:    Tașcă Rodica – Consilier  superior la Serviciul resurse umane.

 

 Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise  din bibliografia specifica fiecarui post.

6. Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

                7. La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite

                   - Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

 8. Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

9. În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

    b) abilităţi de comunicare;

    c) capacitate de sinteză;

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

          10. Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.

          11. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

          12. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

          13. Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul intituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

          14. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          15. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

          16. Candidaţii la examenul de promovare se vor prezenta la data, locul şi ora stabilite pentru examinare, având asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate.

17. Lucrările se redactează sub sancţiunea anulării, doar pe seturi de hârtie asigurate de instituţie, care vor purta ştampila acesteia pe fiecare filă.

 


CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

a Judeţului Suceava

 Nr. 99150  din 13.11.2018

Organizează în  ziua de 29.11.2018, ora 10,00

la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16

EXAMEN

   pentru promovarea personalului contractual             

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Funcţia şi gradul

Funcţia şi gradul pe care promovează

Serviciul/Biroul

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ MITOCU DRAGOMIRNEI    

 

1

RUSU VASILE

 

MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST) IV

 

MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST) III

 

  LOCUINŢA MAXIM PROTEJATĂ MITOCU DRAGOMIRNEI

 

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP  "O NOUĂ VIAŢĂ" SIRET

 

1

ŞTREANGĂ ERICA

 

PEDAGOG  de RECUPERARE (M)

 

PEDAGOG  de RECUPERARE  PRINCIPAL (M)

 

CASA  KINCASSLAGH

 

2

CHIDESA DUMITRU

 

PEDAGOG  de RECUPERARE (M)

 

PEDAGOG  de RECUPERARE  PRINCIPAL (M)

 

CASA KILLYBEGS

 

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ COSTÎNA

 

1

ROZNOVAN ILIE

 

MUNCITOR CALIFICAT  II(tâmplar)

 

MUNCITOR CALIFICAT  I(tâmplar)

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM şi PSI

 

2

BĂNICĂ ADINA-MIHAELA

 

PSIHOLOG SPECIALIST

 

PSIHOLOG PRINCIPAL

 

BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO - SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPATIONALĂ

 

COMPARTIMENT DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

3

JALBĂ MANUELA PARASCHIVA

 

REFERENT IA

 (M)

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE II (S)

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM şi PSI

 

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ „O NOUA SANSA”TODIRESTI

 

1

GRIGOREAN EMILIA MARIA

 

INSTRUCTOR  de ERGOTERAPIE (M)

 

INSTRUCTOR  de ERGOTERAPIE  PRINCIPAL (M)

 

COMPARTIMENT DE ASISTENTĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

 

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ SASCA MICĂ

 

1

CORA MARIA

 

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT

 

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

 

BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPATIONALĂ

 

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP POJORÎTA

 

1

BRÎNZILĂ IOAN

 

MUNCITOR CALIFICAT II (tamplar)

 

MUNCITOR CALIFICAT I (tamplar)

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

           

 

1.Data, ora şi locul organizării probei scrise: 29.11.2018,  ora 10,00 la sediul instituţiei din Bulevardul George Enescu, nr.16;

 2.    Modalitatea de desfăşurare a examenului:

- examenul va consta în susţinerea unei probe scrise, respectiv în redactarea unei lucrări prin care se testează cunoştinţele salariatului;

- în vederea participării la examenul de promovare, salariaţii vor depune  o cerere  de inscriere conform formularului  eliberat de Serviciul resurse umane, copie după actul de identitate și copie după diploma de studii, in perioada  14.11.2018-23.11.2018 la  secretarul comisiei de examen.

 1. Bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare:

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE  II- centre persoane adulte 

1.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(M.O. 233/2007);

2. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirii garantiilor si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice  (B.O. nr.132/18.11.1969).

4. Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

 

MUNCITOR CALIFICAT - centre persoane adulte 

1.Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

2.  Legea nr. 477/2004 Codul de conduită a personalului contractual (M.O. 1105/26.11.2004) ;

3. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (M.O.633/21.07.2006);

 

ASISTENT SOCIAL   SPECIALIST -centre persoane adulte 

1.Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

2.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(M.O. 233/2007);

3.Ordinul  nr. 67/2015  privind aprobarea Standardelor   minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

 (M.O.116/13.02.2015);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

5. H.G.797/2017 Pentru aprobarea Regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale Serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal(M.O. 920/23.11.2017);

 

PSIHOLOG PRINCIPAL  -centre persoane adulte 

1.Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

2.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(M.O. 233/2007);

3.Ordinul  nr. 67/2015  privind aprobarea Standardelor   minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

 (M.O.116/13.02.2015);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

5. H.G.797/2017 Pentru aprobarea Regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale Serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal(M.O. 920/23.11.2017).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PEDAGOG DE RECUPERARE PRINCIPAL(M)/ INSTRUCTOR  de ERGOTERAPIE  PRINCIPAL (M) -centre persoane adulte 

 

1.Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

2.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(M.O. 233/2007);

3.Ordinul  nr. 67/2015  privind aprobarea Standardelor   minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

 (M.O.116/13.02.2015);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

 

 4.Comisia de examinare:

  Presedinte : Doroftei Cristina - Șef centru C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei;

     Membri:  Rotaru Daniela Gabriela - Consilier  superior- Serviciul  rezidențial adulți;

                      Stoica Elena Andreea  – Expert superior  – Serviciul rezidențial  adulți;

     Secretar:  Marianciuc Ionela – Consilier  superior la Serviciul resurse umane.

 

 5. Comisia de solutionare a contestatiilor:

Presedinte : Domșa Vasile Constantin  - Șef centru C.R.R.N. Costîna;

  Membri:  Hariton Mircea Bogdan   - Consilier juridic superior– Serviciul intervenție în regim de urgență și violență în familie;   

                    Ștefăroi Petru  – Șef serviciu –Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;

  Secretar:  Marianciuc Ionela – Consilier  superior la Serviciul resurse umane.

 

 Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise  din bibliografia specifica fiecarui post.

6. Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

                7. La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite

                   - Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

 8. Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

9. În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

    b) abilităţi de comunicare;

    c) capacitate de sinteză;

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

          10. Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.

          11. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

          12. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

          13. Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul intituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

          14. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          15. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

          16. Candidaţii la examenul de promovare se vor prezenta la data, locul şi ora stabilite pentru examinare, având asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate.

          17. Lucrările se redactează sub sancţiunea anulării, doar pe seturi de hârtie asigurate de instituţie, care vor purta ştampila acesteia pe fiecare filă.

 

 


CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV(bucătar) la Centrul de plasament "Speranţa" Suceava.

Concursul se organizează la sediul instituţiei, în data de 26.11.2018, ora 11.00, proba scrisă şi interviul în data de 29.11.2018, ora 10.00.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

            - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Condiţii specifice:

- studii generale cu certificat de absolvire sau studii medii absolvite  cu diploma de bacalaureat

- nu necesită vechime în muncă

-  curs de calificare pentru profesia de bucătar

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

a)         cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;

 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 3. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 4. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 5. curriculum vitae.

 

Adeverinţa care atestă starea de       sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit.b) și c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin.(1) lit.d), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 12.11.2018, ora 16.00.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor de concurs.

  Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data de 26.11.2018, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

  Interviul

      Interviul se susţine în data de 29.11.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava,            B-dul George Enescu, nr.16.

      Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

   Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

   Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Grigorescu Mihaela, consilier, grad profesional superior în cadrul Serviciului resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167).

 


CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii  publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăţi  prestaţii sociale din cadrul Serviciului financiar-contabil.

Condiţii generale:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu  modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-  nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 Concursul se organizează la sediul instituţiei, în data de 19.11.2018, ora 11.00, proba scrisă.

Data susţinerii interviului se va anunţa odată cu rezultatele probei scrise, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 Dosarele de înscriere la concurs vor conţine documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi se pot depune în termen de 20 zile de la data  publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv în perioada 18 octombrie 2018-06 noiembrie 2018, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul  resurse umane, telefon/fax: 0330401068(interior 167)/0230523337, e-mail: office@dpcsv.ro, persoana de contact: Grigorescu Mihaela, consilier, grad profesional superior.

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăţi  prestaţii sociale din cadrul Serviciului financiar-contabil

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 365/29.05.2007);

 

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici (Monitorul Oficial, Partea I nr. 525/02.08.2007);

 

3. Constituţia României, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 767 din 31 octombrie 2003);

 

4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r1) (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1/03.01.2008);

 

5. Hotărâre nr. 268/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(Monitorul Oficial, Partea I nr. 233/04.04.2007);

 

6. Hotărâre nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 487/20.07.2007).

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

    Dosarul de concurs

 

   Art. 49 - (1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3;

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

   d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

    e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

    f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

    h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

    i) cazierul judiciar;

    j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

   

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute la alin.(1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin.(1) lit.c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail office@dpcsv.ro.

Documentul prevăzut la alin.(1) lit.i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

                                        Anexa nr.3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 FORMULAR  ÎNSCRIERE

 

Autoritatea sau instituţia publică:

 

Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:

 

Numele şi prenumele candidatului:________________________________________________

Datele de contact ale candidatului:

Adresă: ____________________________________________________________

 

E-mail:

Telefon:

Fax:

Studii generale şi de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:                                                                 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de lungă durată:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

Alte tipuri de studii:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbi străine 1):

1)  Se vor trece calificativele “cunoştinţe de bază”, „bine” sau „ foarte bine”;  calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat".

 

Limba

Scris

Citit

Vorbit

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoştinţe operare  calculator2):

 

Cariera profesională3):

Perioada

Instituţia/firma

Funcţia

Principalele responsabilităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii despre ultimul loc de muncă4)

  1. _______________________________  ______________________________

 

    2. ______________________________________________________________

    2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.

    3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.

    4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.

Persoane de contact pentru recomandări5):

    5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.

Nume şi prenume

Instituţia

Funcţia

Număr de telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţii pe propria răspundere6)

_____________

    6) Se va bifa cu "X" varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.


Subsemnatul(a) .............................., legitimat(ă) cu CI/BI seria ........ numărul ...................., eliberat(ă) de ............... la data de ......................,

cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:

- am fost                 |¯|                       destituit(ă) dintr-o funcţie publică

- nu am fost            |¯|

şi/sau

- mi-a încetat          |¯|                       contractul individual de muncă

- nu mi-a încetat     |¯|

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

- am desfăşurat           |¯|

- nu am desfăşurat      |¯|

activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


Acord privind datele cu caracter personal7)

_____________

    7) Se va bifa cu "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului.

 

|¯| Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

|¯| Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

|¯| Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

|¯| Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.

|¯| Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.


 

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.


 

    Data ....................

    Semnătura .............................

             

     Atribuţiile postului:

 

 • primeşte de la Comisia de Încadrare în Grad de Handicap a Persoanelor Adulte si de la Comisia de Protectie a copilului  - Suceava certificatele de încadrare, asigurând procesarea datelor specificate şi corelarea acestora, precum şi generarea deciziilor de plată, sistare sau modificare stare pentru persoanele cu handicap din baza existentă;
 • primeşte actele prezentate de către persoanele cu handicap (sau de către reprezentanţii lor legali) prin intermediul compartimentului persoane adulte in dificultate care asigură continuitatea acordării facilităţilor (adeverinţe de venituri, cupoane pensii, adeverinţe diverse, etc.), le înregistrează pe calculator şi apoi le înapoiază salariaţilor care răspund de introducerea lor în dosarele persoanelor în cauză;

-   separă (prin tăiere) şi sortează cupoanele poştale în funcţie de arondarea lor la oficiile poştale nominale şi le grupează pe oficii poştale teritoriale;

-  la data de 30 a lunii predă  sefului de serviciu financiar-contabil care se ocupă cu verificarea şi întocmirea propunerilor de plată, toate centralizatoarele listate privind plata ajutoarelor sociale;

- preda cupoanele poştale sortate pentru a fi trimise  oficiilor poştale precum şi toate anexele necesare;

 • rezolvă orice alte probleme repartizate de conducerea unităţii în funcţie de pregătirea şi competenţa sa;
 • intocmeste adeverintele solicitate de persoanele cu handicap;
 • se preocupă de adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să        promoveze imaginea şi interesele instituţiei;

- respectă programul de lucru şi foloseşte integral timpul de muncă pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

 • se preocupă de  ridicarea nivelului profesional în vederea realizării atribuţiilor de serviciu;

-   respecta aplicarea standardelor calităţii;

  cunoaşte şi aplică  procedurile  existente  la nivelul instituţiei;

-  se preocupă de  apărarea şi buna gospodărire a bunurilor proprietatea instituţiei, participarea activă la analiza şi dezbaterea problemelor generale ale activităţii în vederea îmbunătăţirii acesteia;

-  are o comportare corectă, promoveaza raporturi de întrajutorare cu ceilalţi salariaţi, combate orice fel de manifestări necorespunzătoare;

-    se interzice consumul de băuturi alcoolice şi de droguri în timpul programului de lucru şi în unitate, se interzice sustragerea de bunuri aparţinând  unităţii precum şi agresarea verbală şi fizică a persoanelor cu handicap, manifestări ce se sancţionează cu destituirea din funcţia publică.