X

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

        Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

a Judeţului Suceava

Organizează în  ziua de  07.08.2018, ora 10,00

la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16

EXAMEN

  1. promovare în grad profesional a personalului contractual debutant

Anexa la Dispoziția nr. 1.267 din 19.07.2018

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Funcţia şi gradul

Funcţia şi gradul pe care promovează

Serviciul/Biroul

COMPLEX DE RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE BLIJDORP - O NOUĂ VIAŢĂ SUCEAVA

SERVICII SOCIALE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI

 

1

GLIGA NICOLAE

KINETOTERAPEUT DEBUTANT

KINETOTERAPEUT

CENTRUL DE  RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE

 

           

                                                                                  b) promovare în funcție

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Funcţia şi gradul

Funcţia şi gradul pe care promovează

Serviciul/Biroul

SERVICII DE PROTECŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ A CUPLULUI MAMĂ-COPIL

 

1

DIMOFTE ELENA-NADIA

 

REFERENT I (M)

 

ASISTENT SOCIAL DEBUTANT

CENTRUL MATERNAL SUCEAVA

 

           

 

1.Data, ora şi locul organizării probei scrise: 07.08.2018,  ora 10,00  la sediul instituţiei din Bulevardul George Enescu, nr.16;

 2.    Modalitatea de desfăşurare a examenului:

- examenul va consta în susţinerea unei probe scrise, respectiv în redactarea unei lucrări prin care se testează cunoştinţele salariatului;

- în vederea participării la examenul de promovare, salariaţii vor depune la registratura instituţiei, o cerere  de inscriere conform

  formularului  eliberat de Serviciul resurse umane, in perioada 23.07.- 27.07.2018

  1. Bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare:

KINETOTERAPEUT

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

4. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002);

5.  Reeducarea neuro-motorie- N.Robănescu (Editura Medicală, 2001).

 

ASISTENT SOCIAL DEBUTANT

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3.Ordinul nr.101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde (M.O. 458/2006);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

4.Comisia de examinare:

                  Presedinte : Moroșanu Daniela   - Expert superior  – Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale;

Membri:   Croitorescu Cristina -  Șef Serviciu- Servicii de protecție în regim de urgență a cuplului mamă-copil;

                                        Varga Lorant   – Kinetoterapeut  principal – Servicii sociale pentru copii cu dizabilități;

                  Secretar:  Marianciuc Ionela – Consilier  superior la Serviciul resurse umane.

 5. Comisia de solutionare a contestatiilor:

Presedinte : Pintilie Mihaela  - Șef Serviciu la Servicile multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului;

  Membri:    Hariton Mircea Bogdan    - consilier juridic superior  – Serviciul intervenție în regim de urgență și violență în familie;

                     Bologa Daniel Cătălin  – Expert superior  – Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale;

                     Secretar:  Marianciuc Ionela – Consilier  superior la Serviciul resurse umane.

 Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise  din bibliografia specifica fiecarui post.

6. Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

                7. La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite

                   - Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

 8. Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

9. În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

    b) abilităţi de comunicare;

    c) capacitate de sinteză;

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

          10. Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.

          11. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

          12. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

          13. Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul intituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

          14. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          15. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

          16. Candidaţii la examenul de promovare se vor prezenta la data, locul şi ora stabilite pentru examinare, având asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate.

17. Lucrările se redactează sub sancţiunea anulării, doar pe seturi de hârtie asigurate de instituţie, care vor purta ştampila acesteia pe fiecare filă.